PROGRAMUL PARTIDULUI CONSERVATOR
  
Partidul Conservator din Republica Moldova, bărbaţi şi femei, uniţi în cadrul acestei organzaţii social-politice sînt conştienţi că se impune un nou mod de a concepe şi a face politică. O politică inteligentă, credibilă, curajoasă, care să ţină permanent seama de schimbările ce se petrec cu mare repeziciune în lumea de azi, să răspundă sfidărilor secolului XXI. Avem nevoie de o nouă înţelegere a puterii, privită ca sursă de responsabilitate, liber asumată în scopul materializării ideilor, valorilor şi principiilor care ne unesc. Aceasta presupune ca partidul nostru să se manifeste ca un partid deschis atît faţă de oameni, de societate, cît şi faţă de idei. Dezbaterea, dialogul şi competiţia între idei şi curente de opinie, înţelegerea succeselor, analiza şi eliminarea erorilor, cunoaşterea permanentă, cît mai profundă a realităţii, constituie surse de putere, de credibilitate, consolidînd locul pe care partidul nostru îl ocupă în spaţiul politic, în opţiunile cetăţenilor.


P.C. este conştient că va reuşi în demersul său numai dacă va crea o societate a egalităţii şanselor pentru toţi, o societate în care să existe mai mult respect pentru om şi pentru mediul înconjurător.
Avem soluţii durabile, moderne la marile probleme ale R.M. de azi. Avem răspunsuri credibile la greutăţile vieţii de fiecare zi, la aşteptările şi nevoile celor mulţi: şomajul, violenţa străzii, precaritatea condiţiilor de locuit, scăderea puterii de cumpărare, abandonul şcolar, degradarea serviciilor medicale etc.
P.C. consideră că obiectivul de bază al R.M. îl reprezintă modernizarea de ansamblu a societăţii, reducerea decalajelor economice faţă de statele dezvoltate, politică externă inteligentă, racordarea la procesul globalizării, ridicarea standardului de viaţă al populaţiei.
Întreaga civilizaţie umană se află în prezent la un moment de răscruce. Economia mondială întră într-o fază de relansare. Se conturează un nou tip de economie şi de societate, în care factorii dezvoltării devin cunoaşterea, informaţia, tehnologiile de vîrf, potenţialul uman şi cultural. Moldova trebuie să valorifice cu prioritate asemenea componente socio-economice, menite să-i sporească potenţialul modernizării în contextul globarizării. Noi reevaluăm conţinutul şi sensul transformărilor structurale aflate în curs, din perspectiva acestor schimbări de lungă durată. Aceasta este şansa noastră, pe care nu avem voie să o pierdem.
Noile tendinţe ale globalizării conţin atît riscul de a adînci decalajele dintre ţările bogate şi cele sărace, cît şi posibilitatea ţărilor rămase în urma de a recupera mai rapid decalajele prin investiţii în activităţile ce vor predomina în lumea de mîine. De aceea, şansa noastră stă în capacitatea de a transforma capitalul uman de care dispunem - şi pe care îl vom amplifica - în principala sursă a dezvoltării.
Modernizarea şi dezvoltarea societăţii moldoveneşti reprezintă esenţa programului nostru politic. Principiile şi obiectivele de politică economică, socială şi internaţională pe care le propunem sînt subordonate acestui scop.
Sîntem convinşi că acţionînd împreună, vom reuşi să depăşim provocările tranziţiei, relansînd procesele de dezvoltare şi modernizare socială, vom asigura o viaţă decentă fiecărui cetăţean.


PRIORITATILE PARTIDULUI CONSERVATOR

Dezvoltarea economică
Cresterea produsului intern brut
Creşterea economică va fi asigurată prin îmbunătăţirea echilibrului macroeconomic. Politicile economice vor avea drept scop atingerea unei creşteri a PIB-ului cu minimum 6 % anual.
Considerăm necesar ca nivelul inflaţiei medii anuale sa fie redus sub 10%, în condiţiile promovării unei politici bugetar-fiscale şi monetare echilibrate.
Implementarea consecventă a reformelor structurale va consolida potenţialul de creştere economică. Ritmurile de creştere a producţiei industriale trebuie mai înalte decît ritmurile de creştere a PIB-ului.

La formarea şi creşterea produsului intern brut vor contribui:
- ştiinta şi tehnologiile avansate, care îşi vor găsi aplicare în agricultură şi
industrie;
- dezvoltarea corespunzatoare a sferei serviciilor în turism şi comert;
- crearea de produse noi, moderne , ecologic pure.
Toate acestea luate în ansamblu vor contribui la majorarea volumului exporturilor şi menţinerea unor ritmuri de creştere superioare nivelului obţinut, ceea ce va conduce la diminuarea deficitului balanţei comerciale.
Menţinerea ritmurilor de creştere economică trebuie asigurată prin majorarea volumului de investiţii în capital fix, fiind prevăzute ritmuri de creştere mai mari comparativ cu cele ale PIB-ului.
Creşterea economică trebuie însoţită de o participare mai largă a forţei de muncă în sectorul de producţie şi prestări de servicii, ceea ce va contribui la sporirea rolului veniturilor salariale în reducerea sărăciei.

Promovarea comerţului exterior
Dezvoltarea comerţului are o importanţă deosebită pentru creşterea economică.
Moldova trebuie să dispună de un regim comercial liberalizat atît pentru export, cît şi pentru import. Extinderea rapidă a procesului de globalizare impune reformarea strategiei de promovare a intereselor comerciale ale ţarii prin diversificarea partenerilor comerciali şi stimularea exporturilor cu valoare adaugată înaltă.
Ameliorarea climatului investiţional
Investiţiile reprezintă o necesitate vitală pentru restructurarea si modernizarea economiei şi implementarea tehnologiilor inovaţionale competitive, ca o precondiţie pentru creşterea productivităţii, profitabilităţii, veniturilor populaţiei si pentru reducerea şomajului.
In acest domeniu acţiunile P.C. vor fi orientate spre:
- crearea unui mediu de afaceri stabil şi previzibil;
- perfecţionarea legislaţiei în direcţia consolidării garanţiilor şi protecţiei drepturilor investitorilor şi creditorilor, precum şi a protecţiei drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală;
- eliminarea monopolurilor nejustificate din punct de vedere economic sau al siguranţei nationale;
- sporirea nivelului de transparenţă a mediului de afaceri şi a politicilor guvernamentale;
- neadmiterea întroducerii barierelor în calea activitaţii investiţionale şi, după caz, eliminarea operativă a unor asemenea impedimente;
-perfecţionarea şi uniformizarea regimului fiscal facilitat, precum şi a modalitaţilor de aplicare a acestuia faţă de investitori.


REINTEGRAREA ŢĂRII

Obiectivele P.C. în realizarea procesului de reintegrare sint:
- integritatea teritorială şi unificarea statului pe baza concilierii societăţii;
- crearea unui spaţiu economic şi vamal unic;
- unificarea sistemului bancar şi monetar-creditar;
- consolidarea şi modernizarea infrastructurii economice şi sociale.
Sarcina de bază constă în restabilirea unităţii statului sub aspect politic, juridic, economic, social şi cultural.
După reglementarea politică a conflictului, principala problemă va deveni reintegrarea economică a ţării prin formarea unui spaţiu economic unic. Procesul creării unui spaţiu economic unic are drept scop eliminarea barierelor interne în calea circulaţiei libere a mărfurilor, capitalului şi persoanelor, crearea condiţiilor pentru creşterea economică stabilă şi dezvoltarea socială dinamică pe intreg teritoriul ţarii.
Acest proces va încuraja dezvoltarea liberă a activităţilor de întreprinzator şi cooperarea agenţilor economici în interiorul ţării, crearea unor condiţii stabile pentru activitatea investiţională, integrarea sistemelor bancare şi creşterea potenţialului economic pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.


POLITICA EXTERNĂ

P.C. optează ca R.M. să construiască cu toate ţările lumii relaţii politice, de securitate, economice şi culturale eficiente, să promoveze cooperarea transfrontalieră şi să-si asume responsabilitatea pentru prevenirea şi solutionarea conflictelor.
În acest sens P.C. se pronunţă pentru:
- relaţii de prietenie şi colaborare cu statele vecine;
- politică externă consecventă şi bazată pe interesele reale ale RM;
- participarea mai activă în organizaţiile internaţionale la care RM este parte;
RM trebuie să devină pe arena internaţională un partener de încredere cu comportament previzibil.
Relaţiile internaţionale trebuie să constituie pentru P.C. un punct de reper solid pentru integrarea economică bazata pe adoptarea şi implementarea regulilor şi reglementărilor economice şi comerciale avînd potenţialul să sporească comerţul, investiţiile şi dezvoltarea. Mai mult ca atit, el va ajuta la elaborarea şi aplicarea politicilor şi măsurilor vizînd promovarea creşterii economice şi protejarea mediului, contribuind astfel la realizarea obiectivului pe termen lung al dezvoltării durabile, inclusiv libera circulaţie a cetăţenilor,mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor.


MEDIUL DE AFACERI

Politica P.C. in domeniul afacerilor va fi orientată spre susţinerea întreprinzătorilor şi stimularea liberei iniţiative.
Pentru atingerea acestor obiective este necesară, în primul rînd, înlăturarea barierelor din calea iniţiativei private.
Este nevoie de conştientizarea faptului că prosperitatea cetăţeanului se regăşeste într-o economie de piaţă funcţională, care, la rîndul ei, nu poate exista în afara statului de drept, a proprietăţii private, a unei clase de mijloc puternice.
Ameliorarea mediului de afaceri pentru încurajarea şi sprijinirea producătorului autohton se va efectua prin perfecţionarea cadrului juridic normativ şi instituţional.

Printre priorităţi se numără:
- reforma cadrului regulatoriu;
- dezvoltarea şi protecţia concurenţei;
- optimizarea managementului corporativ;
- susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
- optimizarea politicii fiscale;
- promovarea comerţului exterior;
- crearea cadastrului bunurilor imobile.


SECTORUL FINANCIAR

Politicile privind dezvoltarea sectorului financiar-bancar, trebuie să se bazeze pe principiile stabilităţii macroeconomice, dezvoltării sectorului real prin promovarea reformelor structurale, intensificarea relaţiilor comerciale externe, a activitatii investiţionale şi au drept scop:
- dezvoltarea şi perfecţionarea în continuare a sistemului financiar;
- reducerea nivelului inflaţiei, în scopul asigurării unui mediu adecvat pentru desfăşurarea activitătâţilor antreprenoriale şi investiţionale, precum şi pentru protecţia veniturilor reale ale populatiei;
- elaborarea, promovarea şi corelarea politicilor bugetar-fiscale, monetare, valutare, de credit şi investiţionale în vederea dezvoltării continue a unui sistem financiar (inclusiv bancar) viabil, stabil, armonizat cu principiile şi standardele internaţionale, capabil să asigure mijloacele financiare necesare transformărilor structurale, creării unui climat antreprenorial şi investiţional maxim favorabil pentru susţinerea creşterii economice durabile;
- crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea şi consolidarea pieţei de capital;
- promovarea unei politici privind cursul de schimb al monedei naţionale determinate de cererea şi oferta pe piata valutara;
- crearea unor condiţii favorabile pentru activitatea economică externă;
-asigurarea stabilităţii situaţiei în domeniul datoriei de stat externe si optimizarea gestionarii datoriei întru diminuarea riscurilor.

POLITICA MONETARĂ ŞI VALUTARĂ

Politica monetară şi valutară, componentă a politicii economice a statului, poate fi definită ca un ansamblu de acţiuni în vederea creării unor condiţii monetare favorabile pentru menţinerea stabilităţii macroeconomice şi încurajarea creşterii economice durabile. Astfel, scopurile politicii monetare şi valutare sînt coordonate cu politicile bugetar-fiscală şi institutională, ceea ce contribuie la dezvoltarea economică.
Scopurile principale ale politicii macroeconomice ale statului sînt creşterea economică şi ameliorarea nivelului de trai al populatiei. Politica monetară şi valutară în cadrul politicii economice unice reiese din necesitatea creării unor condiţii favorabile pentru atingerea obiectivelor propuse.
Una dintre aceste condiţii este stabilitatea monedei naţionale, ce presupune o dinamică previzibilă a nivelului preţurilor şi evitarea fluctuaţiilor bruşte şi neprevăzute ale cursului de schimb al monedei naţionale faţă de alte valute.
Stabilitatea monedei naţionale va contribui la reducerea incertitudinilor şi a riscurilor în procesul de adoptare a deciziilor in domeniul investiţional, consolidarea încrederii populaţiei în sistemul financiar al statului, implementarea mai eficientă a reformelor sociale. Stabilizarea dinamicii preţurilor pe termen lung va conduce la creşterea bunăstării economice şi a potentialului de dezvoltare a economiei naţionale.
O altă sarcină a politicii monetare şi valutare este diminuarea ratelor dobînzilor la creditele bancare.
Reieşind din caracterul transparent al economiei, precum şi luînd în considerare sensibilitatea ei la influenţa factorilor economici externi, un rol important în cadrul politicii monetare şi valutare trebuie să deţină cursul de schimb al monedei nationale.

REFORMA SECTORULUI PUBLIC

Principalul obiectiv al reformării sectorului public trebuie să devină instituirea unui sistem modern şi eficient al administrării publice, care va consolida procesele democratice şi economia de piaţă, va fi imparţial şi depolitizat.
Principiile fundamentale ale reformei administraţiei publice sînt urmatoarele:
- definirea clară a rolului şi funcţiilor de bază ale autorităţilor administraţiei publice, reducerea considerabilă a numărului acestora şi a atribuţiilor ce ţin de reglementarea activităţilor antreprenoriale;
- excluderea paralelismului şi a dublării funcţiilor în activitatea autorităţilor administraţiei publice, în scopul utilizării eficiente a resurselor;
- utilizarea raţională a resurselor bugetare şi îmbunătăţirea managementului resurselor, prin orientarea acestora spre domeniile prioritare;
- delegarea rezonabilă către autorităţile administraţiei publice locale şi sectorul privat a împuternicirilor şi obligaţiilor legate de activitatea de asigurare cu bunuri şi servicii;
- raţionalizarea sistemelor de rapoarte şi management pentru evitarea dispersării responsabilităţilor manageriale;
- angajarea cadrelor în organele puterii executive pe baza de concurs;
- stabilirea unui sistem de salarizare capabil să asigure consolidarea potenţialului şi profesionalismului personalului, prin stabilirea unui prag anticorupţional al salarizării funcţionarilor;
- separarea funcţiilor de elaborare şi promovare a politicii de funcţiile de reglementare şi prestare a serviciilor, în scopul concentrării asupra activităţii de bază.


POLITICI ANTICORUPŢIE

P.C. va aplica o strategie naţională de combatere a corupţiei. Strategia se va axa pe politici de prevenire, aplicarea eficientă a legilor, asigurarea monitorizării şi evaluării acestor politici.
Măsurile anticorupţie în cadrul administraţiei publice centrale şi locale ţin de:
- reglementarea sistemului de subvenţii în corelaţie cu eliminarea tuturor actelor normative care deformeaza libera concurenţă;
- realizarea unui sistem independent de monitorizare şi evaluare a fenomenului corupţiei, inclusiv a implementării strategiei naţionale anticorupţie;
- controlul civic asupra veniturilor şi averii demnitarilor şi funcţionarilor publici;
- simplificarea procedurilor de emitere a actelor administrative;
- evaluarea sistemului de control fiscal-financiar şi a altor controale de natură administrativă;
- simplificarea procedurilor de emitere a avizelor, licenţelor, permiselor şi autorizaţiilor.


POLITICI ÎN SFERA ŞTIINTEI ŞI INOVĂRII

Cresterea economică şi dezvoltarea durabilă a societăţii noastre impune asigurarea unei ample dimensiuni inovaţionale de dezvoltare drept condiţie obligatorie pentru modernizarea bazei ştiinţifico-tehnologice.
Obiectivele de bază ale politicii de stat a P.C. în sfera ştiinţei şi inovării sint:
- sporirea nivelului calităţii investigaţiilor ştiinţifice efectuate în institutele academice şi instituţiile de învaţămint superior universitar;
- susţinerea prioritară a cercetărilor ştiintifice care au influenţa asupra creşterii economice şi reducerii sarăciei;
- dezvoltarea sferei inovaţionale în baza comercializării rezultatelor cercetărilor ştiintifice, în vederea utilizarii eficiente a acestora in economie;
- valorificarea pe deplin a potenţialului intelectual existent şi dezvoltarea lui continuă.


AGRICULTURA ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ

În domeniul agriculturii P.C. va susţine procesele de reformare a complexului agroindustrial, de restabilire si dezvoltare a viticulturii si vinificaţiei, de redresare şi ameliorare a ramurii avicole, de restabilire a sistemelor de irigare.
Pentru dezvoltarea complexului agroindustrial, trebuie preconizate următoarele măsuri:
- susţinerea şi stimularea procesului de optimizare şi creare a exploatărilor agricole eficiente din punct de vedere tehnologic şi economic;
- consolidarea terenurilor agricole în baza proprietaţii private;
- perfecţionarea sistemului de acordare a subvenţiilor pentru direcţiile prioritare ale complexului agroindustrial;
- subvenţionarea asigurării culturilor agricole şi animalelor;
- regenerarea şi sporirea fertilităţii solurilor;
- susţinerea creării şi dezvoltării reţelei de pieţe agricole angro, extinderea punctelor de colectare a producţiei agricole la sate de către cooperaţia de consum şi procesatorii de materie primă în vederea creării la nivel local a oportunităţilor pentru producatorii agricoli de a-si comercializa producţia;
- dezvoltarea pieţei funciare;
- crearea şi implementarea cadrului normativ pentru producerea si comercializarea producţiei agricole ecologice.


TURISMUL

Turismul reprezintă un sector al economiei naţionale cu posibilitaţi de generare a beneficiilor socioeconomice pentru ţară şi comunităţile ei, presupunînd venituri directe, noi locuri de munca, cîştiguri de valută, contribuţii la bugetul de stat. Totodata, turismul poate servi drept catalizator pentru dezvoltarea altor sectoare ale economiei naţionale.


CONSOLIDAREA SOCIAL-CULTURALĂ ŞI MORALĂ

P.C. consideră necesară abordarea fermă a problemelor de perspectivă în trei direcţii bazate pe principiile conservatismului contemporan:
- promovarea solidarităţii sociale;
- protejarea şi consolidarea identităţii culturale;
- dezvoltarea umană.
Orientarea eforturilor în aceste direcţii va asigura consolidarea socială, culturală şi morală a societăţii, ca o condiţie esenţială a stabilităţii şi o premisă de bază a dezvoltării ţării.

Solidarizarea socială
Solidarizarea socială, ca fenomen eticosocial, poate fi realizată doar prin metode de comunicare socială, prin care urmează să se promoveze şi să se afirme valorile de bază ale poporului moldovenesc, valori comune, practic, tuturor grupurilor etnoculturale din societate.

În acest scop vor fi promovate pe toate căile, valorile tradiţionale, precum:
- spiritul de întrajutorare;
- răspunderea morală şi juridică a tinerilor pentru părinţi şi a părinţilor pentru copiii minori şi/sau cu handicap;
- modestia în comportament;
- grija pentru persoanele cu dificultăţi - bătrîni, copii, invalizi, mame singure, bolnavi.

Identitatea culturala
Identitatea culturală este inseparabilă de asemenea valori fundamentale ca limba, memoria colectivă, spiritualitatea, continuitatea generaţiilor. De aceea P.C., va promova printre toţi cetăţenii ţării, indiferent de originile etnoculturale:
- cunoaşterea, respectul şi devotamentul faţă de cultura, limba, religia, istoria, realizările şi sacrificiile poporului moldovenesc în întemeierea, păstrarea şi dezvoltarea statalităţii, precum şi faţă de aportul reprezentanţilor diferitelor grupuri etnoculturale locale la menţinerea integrităţii culturale şi teritoriale a Moldovei;
- restabilirea unui mediu informaţional-lingvistic de utilizare nestingherită şi generală a limbii de stat in condiţiile respectării diversităţii şi toleranţei culturale;
- studierea cît mai largă şi profundă a limbii de stat in paralel cu crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea limbilor şi culturii grupurilor etnoculturale locale;
- consolidarea identităţii culturale a populaţiei ţării, ca o condiţie determinantă pentru edificarea unui viitor paşnic şi prosper pentru întreaga societate.

Dezvoltarea umană
Dezvoltarea umană presupune formarea la membrii societăţii a capacităţilor profesionale, culturale şi civice necesare şi suficiente pentru abordarea cu succes a sfidărilor individuale şi comunitare, pentru participarea personală şi plenară ca membru onest şi demn al comunităţii locale, profesionale, sociale şi naţionale la viaţa societăţii.

POLITICA SOCIALĂ

Protecţia socială
Ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a şomerilor

Sporirea accesului şi a calităţii serviciilor prestate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie asigurat prin:
- promovarea unor activităţi şi cercetări de marketing pe piaţa muncii şi eficientizarea serviciilor de plasare în cîmpul muncii în vederea creării în continuu a noilor locuri de muncă;
- stimularea angajatorilor la încadrarea în muncă a absolvenţilor şi dezvoltarea parteneriatului privind integrarea social-economică a tinerilor;
- formarea profesională a şomerilor în conformitate cu necesităţile actuale şi de perspectivă ale pieţei forţei de muncă, prin implementarea treptată a sistemului modular de instruire;
- creditarea agenţilor economici în condiţii avantajoase şi îmbunătăţirea condiţiilor stimulatorii de ordin fiscal pentru crearea noilor locuri de muncă.

Politica salarială şi reglementarea raporturilor de muncă

In domeniile vizate activitatea P.C. va fi directionată spre:
- implementarea unui nou sistem de salarizare în sectorul bugetar, bazat pe performanţele individuale ale salariaţilor, prin crearea unui cadrul legal nou de salarizare şi aplicarea pe etape a acestuia;
- majorarea permanentă a salariului minim în scopul egalării acestuia cu cuantumul minimumului de existenţă;
- elaborarea cadrului juridic privind negocierile colective în scopul asigurării funcţionalităţii tuturor mecanismelor dialogului social;
- perfecţionarea mecanismelor juridice de protecţie a muncii.

Asigurările sociale
Consolidarea stabilităţii financiare a sistemului de asigurare socială trebuie obţinută prin evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi a contribuţiilor de asigurări sociale.
Perfecţionarea sistemului actual de asigurări sociale se va efectua prin:
- elaborarea unei noi metodologii de calculare a contribuţiilor;
- majorarea cuantumului mediu al pensiei de 5 ori;
- sporirea mărimii prestaţiilor de asigurări sociale prin indexare;
- unificarea sistemului de pensionare pentru toate categoriile beneficiarilor de pensii, indiferent de sursa de primire a pensiilor;
- instituirea unui sistem de control public transparent şi eficient al gestionării fondurilor nestatale de pensii.

Asistenţa socială
Îmbunatăţirea calităţii şi diversificarea serviciilor sociale specializate trebuie realizată prin:
- elaborarea standardelor minime de calitate pentru instituţiile prestatoare de servicii sociale şi ajustarea lor la cerinţele contemporane;
- reformarea sistemului actual de prestaţii sociale ( în primul rind de compensaţii nominative) prin elaborarea cadrului juridic pentru implementarea treptată a principiului de evaluare a necesităţilor beneficiarilor în baza rezultatelor anchetei sociale;
- formarea bugetului asistenţei sociale separat de bugetul asigurărilor sociale de stat şi instituirea registrului unic al beneficiarilor de asistenţă socială;
- dezvoltarea reţelei centrelor de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu disabilităţi şi a azilurilor pentru persoanele în etate şi cele cu disabilităţi;
- susţinerea activităţii organizaţiilor veteranilor, pensionarilor şi persoanelor cu disabilitati.


OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

În domeniul ocrotirii sanătăţii eforturile P.C. vor fi canalizate spre:
- consolidarea şi prefecţionarea sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;
- garantarea acordării asistenţei medicale corespunzătoare, care va fi asigurată prin instituirea procedurilor de evaluare şi acreditare a prestatorilor de servicii medicosanitare şi farmaceutice;
- dotarea instituţiilor medico-sanitare cu aparataj medical contemporan;
- asigurarea accesului universal al cetăţenilor la servicii, precum şi a receptivităţii la necesităţile şi aspiraţiile populaţiei;
- orientarea sistemului sănătăţii la prestarea unor servicii de calitate, efective şi eficiente, utilizînd în mod optimal resursele financiare, umane şi mijloacele fixe disponibile;
- implementarea unui mecanism eficient de planificare strategică financiară, bazat pe evaluarea continuă a necesităţilor populaţiei şi identificarea direcţiilor prioritare de utilizare a resurselor financiare;
- dezvoltarea asistenţei medicale primare;
- consolidarea sistemului naţional de urgenţă prespitalicească, care va contribui la accesibilizarea serviciior medicale de urgenţă, asigurind calitatea acestora.

EDUCAŢIA

În domeniul învăţămintului preuniversitar, P.C. preconizează urmatoarele acţiuni prioritare:
- îmbunatăţirea calităţii şi accesului la educaţia preşcolară şi promovarea unei noi culturi educaţionale şi de sănătate prin elaborarea şi implementarea sistemului de normative vizînd baza tehnico-materială pentru instituţiile de educaţie preşcolară, implementarea unui curriculum flexibil şi unitar de educaţie preşcolară, menit să pregătească copiii pentru integrarea lor şcolară şi socială;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi formarea cunoştinţelor elementare pentru munca artistică, deprinderilor de viaţă şi atitudinii grijulii faţă de plaiul natal, educarea spiritului de patriotism, demnitate naţională etc.;
- pregătirea obligatorie a tuturor copiilor de 5-7 ani pentru şcoală şi asigurarea gratuită a acestora cu manuale şi materiale didactice necesare;
- instituirea unui sistem coerent de formare continuă a educatorilor din instituţiile preşcolare;
- organizarea alimentaţiei copiilor conform normelor băneşti ajustate treptat la normele naturale aprobate;
- asigurarea accesului la invaţămintul secundar general de calitate pentru toţi copiii de vîrstă şcolară prin evaluarea integrală a curriculumului şi asigurarea flexibilităţii acestuia in contextul pregătirii elevilor pentru viaţă într-o societate în permanentă schimbare;
În învăţămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate trebuie modernizat procesul de formare profesională prin:
- optimizarea reţelei instituţiilor de formare profesională;
- diversificarea programelor de studii în conformitate cu nomenclatorul ocupaţiilor şi necesităţile pieţei muncii;
- renovarea bazei tehnico-materiale şi didactice a instituţiilor de învăţămint secundar profesional şi mediu de specialitate;
- elaborarea cadrului normativ privind organizarea şi desfăşurarea practicii de producţie.
In vederea modernizării învăţămintului superior universitar şi postuniversitar, P.C. va opta pentru:
- asigurarea accesului la studii superioare de calitate;
- sustinerea social-economică a tineretului studios prin elaborarea cadrului normativ privind diversificarea surselor de finanţare a studiilor în învăţămintul superior şi antrenarea activă a tinerilor în procesele de administrare a instituţiilor de învăţămint;
- instituirea unui control strict asupra stabilirii taxei de studii prin contract;
- asigurarea dezvoltării şi funcţionalităţii infrastructurii si bazei didactice a învăţămintului superior.

CULTURA

In domeniul culturii urmează a fi create condiţii favorabile pentru dezvoltarea creaţiei artistice, protejarea patrimoniului cultural, asigurarea accesului la valorile culturale. Se va opta pentru perfecţionarea cadrului legislativ, normativ şi a mecanismului de finanţare a artei şi culturii.
Protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional, ca factor esenţial al dezvoltării culturii, se vor realiza prin:
- restaurarea, conservarea şi includerea în circuitul turistic naţional şi internaţional a unor obiecte din patrimoniul cultural naţional;
- coordonarea activităţilor de amplasare a monumentelor consacrate unor evenimente remarcabile din istoria ţării sau unor personalităţi notorii;
- dezvoltarea bibliotecilor;
- impulsionarea activităţii muzeelor.

TINERET ŞI SPORT

Politica pentru tineret, promovarea culturii fizice şi a sportului trebuie orientată spre:
- sporirea accesibilităţii tinerilor la serviciile educaţionale şi de sănătate, precum şi la informaţia privind modul sănătos de viaţă în cadrul centrelor pentru tineret;
- stimularea participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor;
- sporirea şanselor de angajare şi autoangajare a tinerilor în cîmpul muncii,
- susţinerea antreprenoriatului în mediul tinerilor;
- promovarea tinerilor în calitate de parteneri egali şi activi în viaţa politică şi economică a ţării;
- crearea unui mecanism de consultare permanentă intersectorială (educaţie, sănătate, protecţie socială, poliţie, armată, autorităţi ale administraţiei publice locale) în domeniul tineretului;
- elaborarea şi promovarea unui Program naţional de susţinere a tinerelor familii;
- elaborarea şi implementarea Concepţiei naţionale de dezvoltare a culturii fizice şi sportului;
- promovarea culturii fizice şi a sportului în rîndurile copiilor, adolescenţilor, juniorilor, tineretului, persoanelor mature şi de vîrstă înaintată, persoanelor cu disabilităţi fizice;
- elaborarea unui Program special de dezvoltare a sportului în masă pentru diverse categorii de populaţie, în special în licee şi şcolile de cultură generală;
- acordarea de consultaţii şi sprijin metodic în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive în teritoriu;
- construcţia şi revitalizarea edificiilor sportive la nivel naţional şi local (stadioane, centre de sport, săli sportive sau polivalente);
- susţinerea şi promovarea, inclusiv pe arena internaţională, a sportului de performanţă.

Relaţiile interetnice
În sfera relaţiilor interetnice activitatea P.C. va fi orientată spre realizarea unei depline unităţi a poporului, bazate pe armonia interetnică, pe recunoaşterea şi garantarea drepturilor tuturor cetăţenilor de a-si păstra, dezvolta şi exprima specificul etnic, cultural, lingvistic şi religios.
În acest scop vor fi asigurate:
- perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniul drepturilor omului, inclusiv ale minorităţilor etnice, racordind-o la standardele internaţionale;
- facilitarea păstrării şi dezvoltării diversităţii culturale şi lingvistice;
- crearea condiţiilor pentru studierea de către minorităţile naţionale a limbii de stat şi a valorilor spirituale ale poporului moldovenesc;
- susţinerea diasporei moldoveneşti în menţinerea şi promovarea limbii materne, a culturii şi tradiţiilor naţionale, în consolidarea relaţiilor cu Republica Moldova;
- apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor aflaţi peste hotare, în conformitate cu normele dreptului internaţional.

MIGRAŢIUNEA

În domeniul migraţiunii trebuie asigurată implementarea eficientă a politicii migraţionale a statului, ceea ce va permite:
- crearea condiţiilor adecvate pentru utilizarea veniturilor cetăţenilor provenite din munca prestată peste hotare în scopul dezvoltării economiei, facilitarea transferurilor baneşti;
- reglementarea fluxului migraţional;
- securizarea frontierei de stat;
- prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane;
- asigurarea protecţiei sociale, rezolvarea problemelor sociale şi educaţionale ale familiilor de migranţi;
- crearea condiţiilor pentru repatrierea migranţilor.


ASIGURAREA LEGALITĂŢII, GARANTAREA DREPTURILOR ŞI
LIBERTĂŢILOR OMULUI. PERFECŢIONAREA CONTINUĂ A CADRULUI LEGISLATIV NAŢIONAL

Realizarea Programului P.C. este indisolubil legată de asigurarea legalităţii, garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi perfecţionarea continuă a cadrului legislativ naţional.
Pentru atingerea acestui scop, P.C. îşi va orienta eforturile în mod special spre:
- adoptarea măsurilor necesare pentru consolidarea independenţei şi sporirea eficienţei şi calităţii actului de justitie;
- garantarea accesului real al cetăţenilor la justiţie şi adoptarea unor politici adecvate, menite să conducă la îmbunătăîirea activităţii instanţelor judecătoreşti, creşterea încrederii cetăţenilor în actul de justiţie;
- promovarea propunerilor privind continuarea reformei sistemului judecătoresc;
- evaluarea cadrului legislativ naţional în sensul reformulării unor prevederi echivoce, care permit dubla interpretare şi aplicarea lor inadecvată;
- monitorizarea realizării drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor şi întreprinderea măsurilor ce se impun;
- promovarea formelor şi metodelor de familiarizare a cetăţenilor cu legislaţia naţională şi impunerea respectării cadrului normativ existent - condiţie a edificării statului de drept;
- eficientizarea procedurii de executare a deciziilor judecătoreşti întru apărarea şi realizarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi ale asociaţiilor lor, precum şi apărarea intereselor persoanelor juridice prin executarea silită a hotărîrilor, deciziilor, încheierilor, ordonanţelor, sentinţelor cu caracter civil ale instanţelor de judecată, precum şi ale altor organe;
- dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj drept căi alternative de soluţionare a litigiilor;
- examinarea prioritară a pactelor si tratatelor internaţionale referitoare la drepturile fundamentale ale omului şi iniţierea procedurilor de aderare la acestea.


  
2009 Partidul Conservator Developed byINDEGROUP