Denumirea, scopurile şi obiectivele partidului

Articolul 1

(1) Denumirea partidului este Partidul Conservator - prescurtat P.C.

(2) Emblema şi simbolul (semnul) electoral al P.C. constă în imaginea unui strugure de poamă de culoare violet, două frunze de viţă-de-vie de culoare verde şi codiţa de culoare aurie.

 

Articolul 2

(1) Partidul Conservator este un partid modern, continuitorul tradiţiei conservatismului - democraţiei, care militează pentru edificarea în RM a unui stat de drept, social şi democrat.

(2) Activitatea partidului se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în corespundere cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr.718-XII din 17.09.1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice, ale legislaţiei în vigoare, în deplină conformitate cu Programul său şi cu prezentul Statut.

(3) Partidul Conservator promovează doctrina conservatismului contemporan, fundamentată pe principiile de libertate, dreptate socială, egalitate de şanse şi solidaritate.

(4) Partidul Conservator este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetăţenilor care consideră munca şi creativitatea element fundamental al existenţei şi al formării personalităţii.

(5) Partidul Conservator acţionează pentru respectarea Constituţiei RM şi a legilor ţării, a formei republicane de guvernămînt, pentru apărarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept.

(6) Partidul Conservator contribuie la libera exprimare a voinţei politice a cetăţenilor, promovează respectarea principiilor democraţiei, pluralismului politic şi separaţiei puterilor în stat, asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civilă şi stat.

(7) Partidul Conservator stimulează competiţia internă pentru promovarea în structurile de partid, administrative sau în Parlament, a acelor membri care au demonstrat o pregătire profesională recunoscută şi o probitate morală necontestată.

(8) Partidul este persoană juridică din momemtul înregistrării, dispune de patrimoniu, de conturi bancare, sigiliu, ştampilă, legitimaţii, blanchete şi emite carnete de partid pentru membrii săi.

(9) Emblema şi simbolul (semnul) electoral al partidului se aprobă de către Consiliul Republican al P.C. şi se înregistrează în modul stabilit la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

 

Articolul 3

Partidul Conservator urmăreşte numai obiective politice în conformitate cu Statutul şi Programul partidului, astfel:

(1) promovează valorile şi interesele naţionale, principiile conservatismului modern şi ale consolidării statului de drept;

(2) susţine că proprietatea privată stă la baza economiei de piaţă, fiind expresia economică a liberei iniţiative a cetăţeanului; consideră că proprietatea privată este un factor esenţial al progresului economic general şi al bunăstării individuale; se pronunţă pentru dimensionarea raţională, pe criterii de eficienţă, a proprietăţii publice şi private a statului;

(3) susţine restructurarea şi modernizarea economiei naţionale, procesul de privatizare, pentru realizarea economiei sociale de piaţă, precum şi continuarea reformei în administraţia publică centrală şi locală, subordonată slujirii intereselor cetăţenilor; militează pentru promovarea descentralizării în economie şi administraţia publică şi pentru concretizarea rolului statului ca forţă de echilibru în societate;

(4) elaborează şi susţine programe care asigură înfăptuirea reformei economice şi sociale, a echităţii sociale exprimate prin egalitatea şanselor pentru toţi cetăţenii ţării, promovarea şi afirmarea valorilor umane;

(5) elaborează şi susţine programe concrete de protecţie socială a categoriilor defavorizate, aplicînd imperativul justiţiei sociale; promovează solidaritatea umană, spiritual comunitar de întrajutoare, respectul persoanei şi al familiei, în vederea creşterii coeziunii sociale şi refacerii relaţiilor fireşti între cetăţean şi stat;

(6) promovează dezvoltarea învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, a bisericii şi tradiţiilor sale - condiţii esenţiale ale progresului general al ţării şi ale spiritualităţii universale.

(7) recunoaşte şi susţine rolul femeii în familie şi în societate, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi promovează accesul la reprezentare a femeilor în toate funcţiile şi structurile politice.

(8) promovează programe şi acţiuni de formare şi afirmare a tineretului;

(9) militează pentru ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului ambiant;

(10) apără drepturile şi libertăţile omului; respectă dreptul la identitatea culturală, lingvistică, religioasă şi etnică a cetăţenilor RM care aparţin minorităţilor naţionale; combate extremismul de orice fel, manifestările de rasism, şovinism, separatism etnic sau teritorial;

(11) susţine şi promovează politica externă a statului consacrată dezvoltării relaţiilor cu toate statele, îndeosebi cu ţările vecine.

Membrii de partid

Calitatea de membru al partidului

 

Articolul 4

(1) Poate deveni membru al Partidului Conservator, pe baza liberei adeziuni, orice cetăţean al RM fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă, sex, avere sau origine socială şi care întruneşte următoarele condiţii:

a) a împlinit vîrsta de 18 ani;

b) recunoaşte Statutul şi Programul Partidului Conservator;

c) manifestă angajare şi spirit de dăruire pentru înfăptuirea scopurilor şi obiectivelor partidului;

d) are o conduită profesională, morală şi politică corespunzătoare intereselor ţării şi ale partidului;

e) are recomandare din partea a doi membri ai Partidului Conservator.

 

Articolul 5

(1) Adeziunea, recomandarea, hotărîrea de primire în partid, precum şi confirmarea acesteia compun fişa de primire în partid; fişa de primire în partid se depune la organizaţia primară în raza căreia solicitantul are domiciliu, reşedinţa sau zona unde îşi desfăşoară activitatea.

(2) Biroul organizaţiei primare va dezbate şi va aproba adeziunea care întruneşte condiţiile cerute de statut, în prezenţa solicitantului, în termen de cel mult o lună.

(3) Calitatea de membru al Partidului Conservator se dobîndeşte la data hotărîrii Biroului organizaţiei primare, confirmată în prezenţa solicitantului de către Biroul organizaţiei de partid teritoriale.

(4) Hotărîrea Biroului organizaţiei primare sau a Biroului organizaţiei teritoriale poate fi contestată de cei interesaţi, în termen de o lună, la Comisia pentru Etică şi Arbitraj, care se pronunţă prin decizie definitivă.

(5) Atestarea apartenenţei la Partidul Conservator se face pe baza carnetului de membru al partidului, eliberat potrivit normelor stabilite de Biroul Executiv al Partidului Conservator. Forma carnetului de membru este aprobată de Consiliul Republican al Partidului Conservator.

 

Articolul 6

Nu pot fi membri ai Partidului Conservator:

(1) persoanele care fac parte din alte partide sau organizaţii social-politice din ţară sau străinătate;

(2) persoanele compromise moral şi politic;

(3) persoanele lipsite de drepturi electorale; persoanele cărora, în mod expres, prin lege, le este interzisă asocierea politică;

(4) persoanele care au săvîrşit grave abuzuri în funcţiile publice sau politice;

(5) persoanele care promovează violenţa, teroarea, ideologia fascistă, anarhizmul, rasismul, şovinismul şi orice alte idei ori acţiuni extremiste sau contrare drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

(6) persoanele care fac parte din organizaţii apolitice care promovează obiective sau programe contrare principiilor Partidului Conservator, persoanele care fac parte din asociaţii sau organizaţii secrete din ţară sau peste hotare.

 

Articolul 7

(1) Cetăţenii RM care nu au calitatea de membru al Partidului Conservator, dar care recunosc şi sînt de acord cu principiile şi programele partidului, pot activa ca simpatizanţi ai Partidului Conservator.

(2) Evidenţa simpatizanţilor Partidului Conservator se ţine de către organizaţiile de partid pe lîngă care aceştea doresc să activeze.

Drepturile membrilor

 

Articolul 8

Membrii Partidului Conservator au următoarele drepturi:

(1) să-şi exprime liber opinia, cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice;

(2) să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice;

(3) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri;

(4) să propună şi să fie propuşi în calitate de candidaţi pe listele electorale ale partidului în condiţiile legii; să fie recomandaţi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică locală şi centrală;

(5) să participle la luarea hotărîrilor în cadrul organizaţiilor Partidului Conservator potrivit competenţelor stabilite în statut;

(6) să fie consultaţi periodic, în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor;

(7) să beneficieze de protecţia partidului şi a organelor sale de conducere faţă de atacurile şi presiunile politice injuste, de orice fel;

(8) să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor;

(9) să se autosuspende din partid pentru îndeplinirea unor funcţii incompatibile cu calitatea de membru, sau pentru alte cauze, cu anunţarea organizaţiei din care fac parte; la expirarea perioadei de autosuspendare, în cazul revenirii în partid, acestora li se poate recunoaşte continuitatea vechimii în partid;

(10) să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat;

(11) să se adreseze forurilor de partid cu orice probleme de interes public sau personal.

Îndatoririle membrilor

 

Articolul 9

Membrii Partidului Conservator au următoatrele îndatoriri:

(1) să militeze pentru unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, pentru ridicarea prestigiului Republicii Moldova în lume;

(2) să cunoască şi să respecte Statutul şi Programul Partidului Conservator;

(3) să acţioneze pentru înfăptuirea obiectivelor din Programul partidului;

(4) să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea pluralismului de idei şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al partidului, prin respectarea hotărîrilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului şi să asigure aplicarea lor;

(5) să participe cu regularitate la adunările generale ale organizaţiei de partid şi la celelalte activităţi organizate;

(6) să nu exprime în public, în numele partidului, păreri ce contravin orientărilor acestuia şi să nu participe la manifestări cu astfel de caracter;

(7) să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii de partid;

(8) să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului;

(9) să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine şi moralitate, să nu aducă daune imaginii şi prestigiului partidului;

(10) să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului în societate şi a atragerii de noi membri în rîndurile acestuia;

(11) să plătească cotizaţia de membru.

Sancţiuni disciplinare.

Proceduri de aplicare.

 

Articolul 10

Membrilor Partidului Conservator care au săvîrşit abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:

(1) discutarea şi avertizarea în Biroul organizaţiei primare sau teritoriale în evidenţa căreia se află sau în organul de conducere din care face parte;

(2) avertismentul;

(3) suspendarea din funcţie pe timp limitat ori revocarea din funcţia de conducere;

(4) retragerea sprijinului politic pentru funcţia obţinută;

(5) suspendarea pe o perioadă de pînă la 12 luni din calitatea de membru al partidului;

(6) excluderea din Partidul Conservator.

Articolul 11

(1) Sancţiunile prevăzute la art.10 alin.(1), (2), (5) şi (6) se hotărăsc de Birourile organizaţiilor teritoriale, cu votul majorităţii membrilor acestuia la propunerea Birourilor organizaţiilor primare. Procedura de sancţionare se declanşează din oficiu sau la cererea organelor ierarhic superioare.

(2) Suspendarea ori revocarea din funcţia de conducere pe care o îndeplineşte se face de către organul care l-a ales.

(3) Retragerea sprijinului politic se hotărăşte de către organul de conducere al partidului care l-a acordat sau de către organul ierarhic superior.

(4) Membrii de partid din organele alese ale Partidului Conservator pot fi excluşi din partid numai cu acordul formulat în scris de către organul de conducere din care fac parte.

(5) Ridicarea sancţiunii este de competenţa organului de conducere care a hotărît aplicaea acesteia, după împlinirea unui termen de cel puţin şase luni.

(6) Reprimirea în partid se poate face numai după împlinirea unui termen de cel puţin un an de la data luării hotărîrii de excludere.

 

Articolul 12

Hotărîrea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia pentru Etică şi Arbitraj.

Încetarea sau pierderea calităţii de membru al partidului

 

Articolul 13

(1) Calitatea de membru al Partidului Conservator încetează sau se pierde prin demisie, radiere sau excludere.

(2) Demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii, ca expresie a voinţei liber exprimate de persoana în cauză. Se consideră drept demisie înscrierea celui în cauză într-un alt partid politic.

(3) Radierea se face în cazurile de deces sau de pierdere a drepturilor electorale ori a cetăţeniei RM.

(4) Excluderea se hotărăşte conform prevederilor art.11 alin.(1) din Statutul Partidului Conservator.

Structura organizatorică şi organele de conducere ale P.C.

Procedura de alegere şi competenţele

Principii de organizare

 

Articolul 14

(1) Partidul Conservator este organizat şi funcţionează, potrivit legii, pe criteriul administrativ-teritorial, cuprizînd:

a)organizaţia primară;

b) organizaţia teritorială (raională, orăşănească, municipală, UTA Gagauzia).

 

Articolul 15

(1) Organele de conducere ale partidului la nivel primar sau teritorial sînt alese prin vot secret sau deschis. Modalitatea votării este stabilită de către organele respective.

(2) Un membru al P.C. poate ocupa, concomitant, cel mult trei funcţii în cadrul organelor de conducere ale partidului de la diferite niveluri.

(3) Organele de conducere ale partidului îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa majorităţii acestora.

(4) Hotărîrile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă Statutul nu prevede altfel.

(5) Hotărîrile adoptate sînt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată în partid; hotărîrile organelor de conducere ierarhic superioare sînt obligatorii pentru organele şi organizaţiile componente.

(6) În organele de conducere se asigură, pe cît posibil, reprezentarea diverselor categorii sociale, precum şi promovarea unui număr de tineri şi femei, proporţional cu ponderea acestora în partid.

(7) În organele de conducere ale partidului vor fi reprezentate organizaţiile componente în funcţie de numărul membrilor, al activităţii politice şi al rezultatelor obţinute în alegerile locale şi parlamentare.

(8) Membrii partidului îşi pot depune candidatura, pentru orice funcţie de conducere, cu respectarea criteriilor şi obligaţiilor prevăzute în Statutul P.C.

Membrii de partid care se înscriu în competiţie pentru diversele funcţii de conducere trebuie să dovedească experienţă politică, profesionalism, vechime în partid în raport cu funcţia pentru care candidează, prestigiu şi autoritate morală în organizaţie şi societate.

Organizaţia primară

Articolul 16

Unitatea de bază a P.C. este organizaţia primară care reuneşte membri de partid de pe raza uneia sau a mai multor secţii de votare, avînd cel puţin 7 membri.

 

Articolul 17

(1) Organele de conducere ale organizaţiei primare sînt adunarea generală a membrilor acesteia, biroul organizaţiei şi comisia de cenzori.

(2) Adunarea generală a organizaţiilor primare se convoacă, de regulă, lunar, dar nu mai puţin decît o dată la 6 luni, de către biroul acesteia sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea organului superior.

În funcţie de ordinea de zi la unele adunări generale pot participa şi simpatizanţii partidului.

(3) Adunarea generală are următoarele atribuţii:

a) adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi Programului P.C., a hotărîrilor organelor ierarhic superioare de partid;

b) dezbate probleme de interes cetăţenesc şi adoptă măsuri de organizare a unor acţiuni sociale;

c) adoptă măsuri pentru organizarea şi defăşurarea campaniei electorale pe raza secţiei de votare;

d) alege din doi în doi ani, dintre membrii săi, biroul format din: preşedinte, secretar, casier şi 2 membri;

e) adoptă decizii cu privire la crearea, completarea şi executarea bugetului organizaţiei primare;

f) adoptă decizii asupra raportului de activitate a preşedintelui sau a biroului organizaţiei;

g) în caz de necesitate micşorează mărimea cotizaţiilor de membru al P.C pentru pensionari, neangajaţi, studenţi;

h) alege comisia de cenzori pe un termen de patru ani;

i) delegează reprezentanţi la conferinţe teritoriale;

(4) Adunarea generală este deliberativă dacă la ea participă 50 la sută plus unu din numărul membrilor organizaţiei primare.

(5) Adunarea generală adoptă hotărîri cu o majoritate simplă de voturi ale membrilor partidului prezenţi la adunare. Modalitatea votării se stabileşte de Adunarea generală.

 

Articolul 18

(1) Biroul organizaţiei primare se întruneşte lunar şi de cite ori este nevoie.

(2) Biroul organizaţiei primare:

a) asigură coordonarea activităţii între adunările generale, se preocupă de atragerea de noi membri, ţine evidenţa membrilor şi simpatizanţilor, răspunde de încasarea cotizaţiei.

b) urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale şi prezintă informaţii asupra activităţii sale.

c) hotărăşte primirea membrilor în partid, precum şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de statut.

d) asigură dezvoltarea şi respectarea democraţiei interne de partid şi crează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor de partid asupra problemelor importante din localitate.

e) organizează diverse manifestări în scopul creării unei imagini favorabile a P.C. în localitate;

f) organizează abonarea la organele mass-media ale partidului şi distribuie materialele informative;

g) organizează activităţi electorale, înaintează membrii P.C. în diferite funcţii, coordonează activitatea reprezentanţilor partidului în organele publice locale;

h) decide asupra altor chestiuni ale vieţii de partid.

(3) Şedinţele Biroului sînt deliberative dacă la ele participă nu mai puţin de 2/3 din membrii săi.

(4) Deciziile se primesc cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.

Modalitatea votării se stabileşte de Biroul organizaţiei primare.

 

Articolul 19

Comisia de cenzori:

a) alege preşedintele;

b) efectuiază controlul activităţii organizaţiei primare în conformitate cu regulamentul privind Comisia de cenzori a P.C.

c) prezintă rapoarte adunării generale.

Organizaţiile teritoriale

Articolul 20

Organizaţiile primare cuprinse pe teritoriul unei unităţi administrative teritoriale formează o organizaţie teritorială - orăşănească, municipală, raională sau a UTA Găgăuzia.

Articolul 21

(1) Organizaţiile teritoriale au obligaţia să facă cunoscute principiile, valorile şi obiectivele concretizate în programul P.C.

(2) Organizaţiile teritoriale elaborează şi adoptă poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării economice, sociale şi culturale ale localităţilor respective, ale modernizării infrastructurii, ale celorlalte aspecte ale vieţii colectivităţilor respective.

(3) Organizaţiile teritoriale organizează reuniuni educative sau de informare pentru membrii şi simpatizanţii lor, întîlniri politice cu cetăţenii.

(4) Organizaţiile teritoriale atrag noi membri, conduc competiţia electorală la nivel de sat (comună), oraş, municipiu, raion sau UTA Găgăuzia susţin acţiunile şi manifestările organizate de P.C.

 

Articolul 22

(1) Forul de conducere ale organizaţiei teritoriale este Conferinţa, Biroul organizaţiei teritoriale şi Comisia de Cenzori.

(2) Conferinţa se convoacă de către Biroul organizaţiei teritoriale o dată în patru ani. La cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Biroului, a cel puţin 1/3 din organizaţiile primare sau la solicitarea organului superior se convoacă conferinţe extraordinare.

(3) Preşedintele Biroului organizaţiei teritoriale este şi preşedinte a organizaţiei teritoriale şi reprezintă organizaţia teritorială.

(4) Conferinţa teritorială:

a) alege şi revocă preşedintele organizaţiei teritoriale (preşedintele biroului organizaţiei teritoriale) şi membrii Biroului organizaţiei teritoriale pe un termen de patru ani;

b) adoptă decizii cu privire la convocarea conferinţelor şi a cotei numerice a reprezentanţilor organizaţiei primare;

c) examinează rapoartele de activitate ale Biroului organizaţiei teritoriale Comisiei de cenzori pe perioada respectivă;

d) alege Comisia de cenzori pe un termen de patru ani;

e) alege delegaţi la conferinţele şi congresele republicane a P.C.

(5) Conferinţa teritorială este deliberativă dacă la ea participă 50 plus unul din numărul reprezentanţilor organizaţiilor primare.

(6) Hotărîrile conferinţei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi a reprezentanţilor prezenţi. Modalitatea votării se stabileşte de Conferinţa teritorială.

 

Articolul 23

Biroul organizaţiei teritoriale este ales pe un termen de patru ani.

(1) Biroul organizaţiei teritoriale este compus din: preşedinte, secretarul executiv (coordinator al activităţii organizatorice), 5-7 membri (responsabilităţile cărora se stabilesc de birou).

(2) Biroul organizaţiei teritoriale:

a) coordonează activitatea organizaţiei teritoriale în perioada dintre conferinţele teritoriale în chestiunile politice şi interne de partid;

b) elaborează şi monitorizează imlementarea bugetului organizaţiei teritoriale

c) aprobă planurile de activitate şi monitorizează realizarea lor;

d) alege din rîndul membrilor secretarul executiv;

e) monitorizează îndeplinirea propriilor hotărîri şi ale conferinţei teritoriale;

f) organizează diferite manifestări în scopul creării unei imagini favorabile în teritoriu;

g) organizează abonarea la organele mass-media ale Partidului şi distribuie materialele informative;

h) înaintează după aprobare de către Preşedintele partidului listele candidaţilor la funcţiile de primar şi consilieri de toate nivelurile, prezintă materialele respective în comisiile de circumscripţie, organizează activităţi electorale, înaintează membrii P.C. în diferite funcţii, coordonează activitatea reprezentanţilor partidului în organele publice locale;

i) decide asupra altor chestiuni ale vieţii de partid;

(3) Şedinţele Biroului se convoacă la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor. Şedinţele sînt deliberative dacă la ele participă nu mai puţin de 2/3 din membrii săi. Şedinţele se convoacă după necesitate dar nu mai puţin de odată în lună.

(4) Deciziile se primesc cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi. Modalitatea votării se stabileşte de Biroul organizaţiei teritoriale.

 

Articolul 24

Comisia de Cenzori:

a) alege preşedintele;

b) efectuiază controlul activităţii organizaţiilor primare, asigură transparenţa executării bugetului organizaţiilor primare şi teritoriale;

c) convoacă şedinţe în caz de necesitate;

d) prezintă raporte în cadrul conferinţelor teritoriale;

e) exercită alte atribuţii stabilite în Regulamentul Comisiei de Cenzori.

Organele Republicane (supreme) de conducere

Articolul 25

Organele de conducere la nivel Republican sînt: Congresul, Preşedintele partidului, Consiliul Republican, Biroul executiv, Comisia de Cenzori, Comisia pentru Etică şi Arbitraj.

Articolul 26

(1) Organul suprem de conducere a P.C. este Congresul.

(2) Congresul se convoacă o dată în patru ani. Congresul extraordinar al P.C. se convoacă prin Hotărîrea Consiliului Republican al P.C. sau la cererea a 1/3 din organizaţiile teritoriale.

(3) Data convocării şi proiectul ordinii de zi a Congresului se aprobă de Consiliul Republican al P.C.

(4) Delegaţii la Congres sînt aleşi la conferinţele teritoriale, conform normei de reprezentanţi, stabilite la Consiliul Republican.

(5) Congresul P.C.:

a) adoptă şi operează modificări în Programul şi Statutul PC;

b) adoptă strategia partidului;

c) alege preşedintele partidului pe un termen de patru ani;

d) alege Consiliul Republican al partidului pe un termen de patru ani;

e) alege Comisia de Cenzori a partidului pe un termen de patru ani;

f) alege Comisia pentru Etică şi Arbitraj pe un termen de patru ani;

g) aprobă decizii prevind reorganizarea, fuzionarea cu alte formaţiuni politice sau încetarea activităţii partidului;

h) examinează contestările membrilor de partid adresate Congresului.

(6) Pentru desfăşurarea statutară a Congresului, este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit se stabileşte o nouă dată la care acesta se va desfăşura cu numărul de delegaţi prezenţi.

(7) Hotărîrile Congresului se aprobă cu majoritatea simplă de voturi a delegaţilor prezenţi. Modalitatea votării se stabileşte de Congres.

 

Articolul 27

(1) Preşedintele partidului este investit direct de Congresul partidului ca autoritate decizională şi de reprezentare a intereselor Partidului Conservator.

(2) Preşedintele partidului este din oficiu Preşedinte al Consiliului Republican, al Biroului Executiv al P.C. şi conduce lucrările acestora direct sau delegînd un alt membru.

(3) Preşedintele partidului:

a) conduce activitatea partidului;

b) aprobă actele care angajează politic partidul;

c) soluţionează şi hotărăşte definitiv, în cazul apariţiei unor dezacorduri în partid;

d) aprobă lista definitivă a candidaţilor P.C. în alegerile parlamentare şi locale;

e) aprobă propunerile privind reprezentanţii partidului în administraţia locală şi centrală, precum şi în alte instituţii şi organisme de importanţă naţională şi internaţională;

f) constituie Aparatul Preşedintelui partidului prin intermediul căruia, îşi exercită atribuţiile executive. Aparatul activează în partid la toate nivelurile;

g) aprobă propunerile legislative şi programele de activitate ale parlamentarilor partidului;

h) numeşte din cadrul Biroului Executiv un membru pentru gestionarea patrimoniului partidului, care semnează actele cu caracter financiar şi de gestiune;

i) propune Consiliului Republican spre aprobare candidaturile la funcţiile de vicepreşedinţi ai partidului, secretar general al Partidului, membri ai Biroului Executiv;

j) propune Consiliului Republican spre aprobare proiectul bugetului anual al partidului;

k) reprezintă partidul în relaţiile cu organele oficiale de stat, cu alte organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, cu partide şi formaţiuni social - politice din ţară şi din străinătate;

l) în rezultatul consultărilor cu membrii Biroului Executiv, poartă negocieri cu alte partide şi organizaţii social - politice privind crearea alianţelor sau a blocurilor electorale, fuzionarea P.C. cu alte formaţiuni politice. Rezultatele acestor negocieri vor fi discutate şi confirmate prin deciziile Consiliului Republican;

m) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliul Republican sau Biroul Executiv.

 

Articolul 28

(1) Consiliul Republican al P.C. este organul de conducere al Partidului în perioada dintre Congrese. Şedinţa Consiliului Republican se convoacă nu mai rar de două ori pe an: de către Preşedintele Partidului sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului Republican.

(2) Consiliul Republican:

a) elaborează şi coordonează realizarea strategiei şi tacticii partidului;

b) stabileşte componenţa numerică a Biroului Executiv, precum şi numărul de vicepreşedinţi;

c) alege sau revocă membrii Biroului Executiv, vicepreşedinţii, secretarul general al partidului, stabileşte competenţele acestora;

d) stabileşte candidaţii pentru alegerile locale şi parlamentare pe baza propunerilor făcute de birourile organizaţiilor teritoriale şi membrii Consiliului Republican;

e) aprobă strategia şi tactica electorală a partidului în campaniile electorale;

f) aprobă decizii privind schimbarea emblemei şi a simbolului (semnului) electoral al P.C.;

g) aprobă decizii privind schimbarea adresei juridice a P.C.

h) confirmă în funcţii liderii organizaţiilor constituite pe lîngă P.C.;

i) aprobă regulamentele vieţii interne de partid;

j) în cazul abaterilor grave de la prevederile Programului şi ale Statutului partidului, aprobă decizii de reorganizare a birourilor organizaţiilor teritoriale, sau a organizaţiilor primare, stabileşte procedura de convocare a adunărilor/ conferinţelor extraordinare în organizaţiile respective;

k) cooptează noi membri sau exclude din rîndurile Consiliului Republican sau din rîndurile P.C. persoanele care nu-şi onorează obligaţiile;

l) analizează şi coordonează activitatea fracţiunii parlamentare a partidului, reprezentanţilor săi în organele administraţiei publice centrale şi locale;

m) decide fondarea publicaţiilor şi altor mijloace de informare în masă de partid;

n) aprobă constituirea şi modalitatea de funcţionare a diferitor organizaţii din cadrul P.C. (de tineret, femei, etc.);

o) adoptă decizii privind fondarea alianţelor şi blocurilor electorale cu alte partide şi organizaţii social-politice în campaniile electorale;

p) aprobă mărimea cotizaţiilor de membru al P.C., bugetul anual şi decide asupra executării acestuia;

q) înaintează Congresului propuneri referitoare la reorganizarea sau dizolvarea P.C.;

r) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Congres.

(3) Şedinţele Consiliului Republican sînt deliberative, dacă la ele participă 2/3 din membrii săi.

(4) Hotărîrile Consiliului Republican se adoptă prin majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi. Modalitatea votării se stabileşte de Consiliul Republican.

 

Articolul 29

(1) Biroul Executiv este organul executiv de conducere, care activează în perioada dintre şedinţele Consiliului Republican şi este ales pe un termen de patru ani.

(2) Biroul Executiv:

a) iniţiază propuneri în instanţe, examinează probleme ce ţin de interes statal, naţional şi de partid, acordă consultaţii, prezintă recomandări, face declaraţii publice din numele partidului pe chestiunile ce ţin de situaţia social economică şi politică la nivel republican şi local.

b) coordonează activitatea partidului în perioada dintre şedinţele Consiliului Republican;

c) adoptă decizii privind realizarea hotărîrilor Congresului şi ale Consiliului Republican;

d) exercită controlul executării hotărîrilor organelor centrale de conducere de către organizaţiile teritorile ale partidului;

e) coordonează activităţile fracţiunii parlamentare, reprezentanţilor partidului în organele publice centrale şi locale;

f) fondează comisii specializate şi grupuri de lucru în diverse domenii ce ţin de interesele strategice şi tactice ale partidului;

g) elaborează şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale ale partidului, alte regulamente;

h) organizează activitatea editorială;

i) administrează patrimoniul partidului, decide asupra folosirii surselor financiare ale partidului;

j) elaborează şi implementează sistemul de instruire a cadrelor, inclusiv a activiştilor de partid;

k) aprobă statutele persoanelor juridice a căror fondator poate fi conform legislaţiei;

l) coordonează activitatea organizaţiilor create în cadrul P.C.;

m) adoptă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor partidului;

n) îndeplineşte alte activităţi stabilite de Congres sau Consiliul Republican.

(3) Vicepreşedinţii elaborează şi susţin programe politice în domeniile: economic, social, cultural, relaţii externe; coordonează, după caz, departamentele (direcţiile) Consiliului Republican; îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de preşedintele P.C. şi Biroului Executiv.

(4) Secretarul general conduce serviciile funcţionale la nivel central şi coordonează activitatea curentă de partid în limita mandatului încredinţat de preşedintele P.C. şi Biroul Executiv.

(5) Şedinţele Biroului Executiv sînt deliberative dacă la ele participă 2/3 din numărul membrilor săi.

(6) Hotărîrea Biroului Executiv se aprobă prin simpla majoritate de voturi a membrilor prezenţi la şedinţă. Modalitatea votării se stabileşte de Biroul Executiv.

 

Articolul 30

(1) Comisia de Cenzori este organul central de revizie şi control financiar al partidului, ales de Congresul P.C. pentru un mandat de patru ani.

(2) Comisia de Cenzori este compusă din 7 membri, din rîndul acestora îşi alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.

(3) Comisia de Cenzori activează în baza propriului Regulament, aprobat de către Consiliul Republican al P.C.

(4) Rapoartele de activitate şi concluziile verificărilor se prezintă de Comisia de Cenzori Congresului, Consiliului Republican şi Biroului Executiv.

Articolul 31

(1) Comisia pentru Etică şi Arbitraj este organul de jurisdicţie, ales de Congresul P.C. pentru un mandat de patru ani, care cercetează cererile, reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor Consiliului Republican; cercetează conflictele intervenite între organele de conducere din localităţi diferite, precum şi dintre acestea şi cele de la nivel naţional şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărîrilor ponunţate de Consiliul Republican al P.C.

(2) Comisia pentru Etică şi Arbitraj veghează aplicarea riguroasă a Statutului P.C. şi sesizează organele de partid în legătură cu hotărîrile şi acţiunile nestatutare.

(3) Comisia pentru Etică şi Arbitraj este compusă din 7 membri; din rîndul acestora, Comisia îşi alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.

(4) Comisia pentru Etică şi Arbitraj funcţionează pe baza regulamentului propriu aprobat de Consiliul Republican al P.C.

(5) Comisia pentru Etică şi Arbitraj prezintă Congresului rapoarte de activitate.

(6) Hotărîrile pronunţate de Comisia pentru Etică şi Arbitraj sînt definitive.

Articolul 32

Comisiile de validare

(1) În vederea verificării modului de resprectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegaţiilor la Conferinţele teritoriale şi la Congres se constituie comisii de validare la nivelul Conferinţelor teritoriale şi respectiv al Congresului, alcătuite după cum urmează:

a) la conferinţe teritoriale din 3-5 membri;

b) la Congres din 5-7 membri.

(2) Membrii Comisiei de validare sînt aleşi dintre delegaţii la Conferinţele teritoriale sau Congres şi îşi aleg din rîndul acestora un preşedinte.

(3) Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor, constată cvorumul statutar de şedinţă şi prezintă Conferinţei teritoriale sau Congresului procesul-verbal cu privire la acesta.

Articolul 33

(1) În cadrul P.C. pentru asigurarea reprezentării şi participării active a diferitor categorii de persoane la viaţa politică, economică, socială, culturală, ect. pot fi constituite diferite organizaţii (de tineret, femei, ect).

(2) Constituirea şi stabilirea formei de funcţionare ţine de competenţa Consiliului Republican a P.C.

 

Articolul 34

Presa de partid

(1) Libertatea de exprimare este asigurată în întregime în mass-media fondată de partid.

(2) Publicaţiile şi alte mijloace de informare în masă, care sînt fondate de partid exprimă doctrina şi viziunea politică a partidului.

Articolul 35

Relaţiile P.C. cu sindicatele.

(1) P.C. sprijină activităţile specifice sindicatelor în vederea realizării efective a măsurilor de protecţie socială, garantării dreptului la muncă, combaterii şomajului, asigurării unui trai decent tuturor categoriilor de cetăţeni ai ţării, promovării unei legislaţii care să asigure cadrul juridic pentru manifestarea deplină a capacităţilor creatoare şi garantării drepturilor salariaţilor.

(2) P.C. acţionează pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat ce decurg din legislaţia muncii şi din contractele colective de muncă.

(3) P.C. iniţiază periodic consultări cu sindicatele pentru examinarea problemelor sociale ale salariaţilor, pentru elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc raporturile de muncă şi protecţia socială.

Administrarea patrimoniului şi sursele financiare

Articolul 36

P.C. în scopul realizării sarcinilor statutare şi a Programului, dispune de patrimoniu şi de surse de finanţare.

 

Articolul 37

(1) Resursele de finanţare ale partidului se constituie din următoarele:

a) cotizaţii ale membrilor de partid;

b) donaţii şi moştenire;

c) venituri provenite în rezultatul propriilor activităţi;

d) subvenţii de la bugetul de stat;

e) activităţi editoriale şi de publicitate, culturale, sportive, distractive şi altele, care nu contravin legislaţiei;

f) alte surse admise de legislaţie.

(2) Patrimoniul partidului constă din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea partidului.

(3) Păstrarea, evidenţa şi administrarea patrimoniului partidului se stabilesc către Biroul Executiv în baza unui Regulament.

(4) Biroul Executiv al P.C. numeşte cîte un mandatar financiar, în condiţiile legii, pe perioada companiilor electorale.


  
2009 Partidul Conservator Developed by INDEGROUP